Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus

Olet osallistumassa Turun yliopistossa järjestettävään tieteelliseen tutkimukseen. Tämä tietosuojaimoistus kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksessa.

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto (FI-20014) hallinnoi ja ylläpitää DIGIPARENT-tutkimukseen liittyvää kyselytiedoista kertyvää rekisteriä, jossa kyselyjä koskevia henkilötietoja käsitellään.

2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä

DIGIPARENT-tutkimuksessa selvitetään varhaislapsuuden käyttäytymisen ongelmia. Tutkimuksessa lapsen huoltajia pyydetään osallistumaan digiavusteiseen Voimaperheet-vanhempainohjausohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on antaa huoltajille tietoa ja konkreettisia keinoja 4-vuotiaan lapsen käyttäytymisen ongelmien vähentämiseksi. Pyrimme samalla edistämään vanhemmuuden tuen menetelmän aikaisempaa parempaa saatavuutta neuvoloiden asiakkaina oleville lapsiperheille. Seurantatutkimuksen avulla pyrimme lisäksi tuottamaan uutta lisätietoa Voimaperheet -ohjelmaan osallistuneiden lasten ja perheiden hyvinvoinnista pitkällä aikavälillä.

DIGIPARENT-tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää internetin ja puhelimen välityksellä toteutettavan, lapsen käytösongelmien hoitoon tarkoitetun vanhempainohjausohjelman toimivuutta perusterveydenhuollossa. Kyselylomakkeiden avulla kartoitetaan lapsen tunne-elämää ja käyttäytymistä sekä vanhemman mielialaa ja vanhemmuuteen liittyviä käsityksiä. Tietoja kerätään kyselylomakkeilla ennen ohjelman aloitusta, ohjelman jälkeen sekä 6kk, 12kk, 24kk ja 48kk ohjelman aloituksen jälkeen.

Tutkimuksen toisena tavoitteena on seurata huoltajien ja lasten hyvinvoinnin kehitystä pidemmällä aikavälillä, yhdistämällä tutkimuksessa kerättäviä tietoja viranomaisrekisterien tietoihin. Näitä rekisteritietoja ovat: 1) lapsen syntymää koskevat tiedot (THL: syntyneiden lasten rekisteri), 2) huoltajan ja lapsen terveyspalvelujen käyttö ja sairausdiagnoosit (THL: Hilmo- ja AvoHilmo –hoitoilmoitusrekisterit), ja 3) lapsen esi- ja perusopetusta koskevat tiedot (Opetushallituksen Varda- ja Koski -tietovarannot), 4) lastensuojelua koskevat tiedot (THL). Tietoja poimitaan takautuvasti vuodesta 1998 siihen saakka, kunnes lapsesi täyttää 15 vuotta.

Tutkimuksen kolmantena tavoitteena on selvittää lasten käytösongelmiin ja hoitovasteeseen liittyviä biologisia mekanismeja. Näitä tutkitaan lapsilta kerättävistä poskisolunäytteistä. Näytteet kerätään ennen vanhempainohjausohjelman aloitusta ja 12kk ohjelman aloituksen jälkeen.

3. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö

Tutkimuksen johtajana toimii lastenpsykiatrian professori Andre Sourander
Osoite: Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Lemminkäisenkatu 3 / Teutori 3. krs, 20014 Turun yliopisto
Yhteydenotot:
Puh.: 040 686 4497
Sähköposti: voimaperheet@utu.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

dpo@utu.fi

5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen henkilökunta (tutkijat, biostatistikko, Voimaperheet-perhevalmentajat, projekti-insinöörit).

6. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto

Tutkimuksen nimi: Digiparent – Tutkimus digiavusteisen vanhempainohjauksen käyttöönotosta, yksilöllistämisestä ja genetiikasta lasten mielenterveyspalveluiden parantamiseksi

Tutkimuksen kesto: 11/2021 – 12/2026

Henkilötietojen käsittelyn kesto: Tutkimuksessa seurataan lapsen ja huoltajan hyvinvoinnin kehitystä siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 15 vuotta. Tutkimusaineistoa säilytetään vuoteen 2040 saakka. Mikäli tutkimuksessa yhdistettävien tietojen osalta on mahdollista, henkilörekisteri hävitetään jo tätä aiemmin.

7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperusteen nojalla:
☐ rekisteröidyn suostumus;
☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi;
☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen;
☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
☒ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:
☒  tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;
☐ tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten;
☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet

Tutkimuksessa kerätään henkilötietoja eri menetelmillä, jotka on lueteltu alla.

Kyselylomakkeet

Väestöseulontavaiheessa Voimaperheet-kyselyn pohjalta digiavusteiseen Voimaperheet-vanhempainohjausohjelmaan ohjautuneilta huoltajilta tietoa kerätään ennen ohjelman aloitusta sekä 6kk, 12kk, 24kk ja 48kk vuotta ohjelman aloituksen jälkeen seuraavien kyselyiden avulla:

 • Vahvuudet ja vaikeudet - Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
 • Käyttäytyminen - Preschool Child Behaviour Checklist (CBCL/1½-5)
 • Toisen huomioon ottaminen - Inventory of Callous-Unemotional Traits (ICU)
 • Arjen tilanteet (päivittäiset ja sosiaaliset tilanteet)
 • Ärtyneisyyskysely (ARI-p)
 • Lapsen terveydentila

Vanhemman arviointi

 • Vanhemmuuden taidot - Parenting Scale (PS)
 • Masentuneisuus- ja ahdistuneisuuskysely - Depression Anxiety and Stress Scale Short Form (DASS-21)
 • Kokemus ohjelman vaikutuksesta vanhemmuuteen

Puhelut ja internet-sivusto

Viikottaiset puhelut perhevalmentajan kanssa nauhoitetaan laadun varmentamiseksi.

Hoito-ohjelman sivustolle rekisteröityvät tiedot tutkittavan hoito-ohjelman käytöstä (aika, käytetyt näkymät) sekä vanhempien antama palaute ohjelmasta. Tietoja käytetään hoidon tehoon vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen ja palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§).

Suojausperiaatteet: Tutkimusohjelman internetsivusto sijaitsee Turun yliopiston ylläpitämällä palvelimella ja sitä koskevat Turun yliopiston tietohallinnon tietoturvallisuusohjeet. Internetsivuston ja käyttäjän tietokoneen välinen yhteys on suojattu TLS-suojauksella. Internetsivustoa käytetään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tutkittavan vastuulla on huolehtia siitä, että käyttäjätunnus ei päädy hänen toimestaan tutkimuksen ulkopuolisen tahon käyttöön.

Rekisteritiedot

Seurantatutkimuksessa hyödynnetään yksilötason rekisteritietoja, mikäli huoltaja antaa erillisen suostumuksen rekisteriyhdistämiseen sekä lapsen ja huoltajan henkilötunnuksen. Erilliseen suostumukseen perustuva yhdistäminen tehdään seuraaviin rekisteritietoihin sinusta ja lapsestasi:

 • Lapsen syntymää koskevat tiedot (THL:n ylläpitämä syntyneiden lasten rekisteri),
 • terveyspalvelujen käyttö ja sairausdiagnoosit (THL:n hoitoilmoitusrekisterien tiedot, Hilmo- ja AvoHilmo-rekisterit) ja
 • Kelan järjestämä kuntoutus, vammaisetuudet ja sairausvakuutuksesta korvatut lääkeostot (Kelan kuntoutustiedot, vammaistuki alle 16-vuotiaalle lapselle ja reseptitiedosto)

ja seuraavia tietoja lapsestasi:

 • esi- ja perusopetusta koskevat tiedot sekä lapsen mahdollisesti saama tuki (Opetushallituksen Varda- ja Koski-tietovarannot), ja
 • kodin ulkopuolelle sijoitukset (THL:n lastensuojelurekisteri)

Poskisolunäytteet

Tutkimusta varten kerättävät poskisolunäytteet kaksoiskoodataan ja käsitellään jatkoanalyyseissä nimettöminä. Poskisolunäytteet säilytetään Turun yliopiston Biotiedekeskuksessa, genetiikan tutkimusyksikössä, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöllä. Näytteisiin liittyviä datoja ja tuloksia säilytetään Turun yliopiston ylläpitämillä, vain yksikön käytössä olevilla, tietoturvallisilla palvelimilla. Näytteitä luovuttaneiden henkilöiden henkilötietoja ei suoraan yhdistetä biologisten näytteiden analyyseistä saatuihin tutkimustuloksiin. Yhteenveto tutkimustuloksista julkaistaan avoimesti saatavilla olevien julkaisukanavien kautta, mutta tutkittavien henkilötietosuojan turvaamiseksi genomitietoa sisältäviä raakadatoja ei jaeta avoimien kanavien kautta, vaan niitä säilytetään sensitiiviselle datalle sopivassa arkistossa, kuten Turun yliopiston ylläpitämässä arkistossa tai EGA arkistossa (https://ega-archive.org). Jos tutkimukseen näytteitä luovuttanut henkilö haluaa vetäytyä tutkimuksesta hänen luovuttamansa näytteet ja niihin liittyvä data ja tiedot tuhotaan.

Henkilötietojen suojausperiaatteet

Kaikki kerättävät tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan käyttäjätunnuksien, salasanojen, käytön rekisteröinnin ja kulunvalvonnan avulla. Suorat tunnistetiedot poistetaan tutkimusaineiston analysointivaiheessa. Huoltajia pyydetään täyttämään kyselyt pääasiallisesti sähköisesti hoito-ohjelman internetsivustolla. Halutessaan huoltaja voi täyttää ne myös paperisena lomakkeena, joka lähetetään tutkimusyksikköön postitse. Yksikössä tiedot tallennetaan muiden tietojen tavoin palvelimelle. Paperinen lomake hävitetään asianmukaisesti.

9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät)

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja:
Lapsen terveyttä ja käyttäytymistä koskevat tiedot, lapsen ja huoltajan mielenterveyttä koskevat tiedot, sekä biologisia näytteitä.

Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen artiklaan 9(2) perustuvan, käsittelyperusteen nojalla:  
☐ rekisteröidyn suostumus;
☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
☒ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:
☒ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;
☐ tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten

10. Henkilötietojen keräämisen lähteet

Kyselomakkeet

Huoltajille suunnatut kyselylomakkeet ovat pääasiallinen henkilötietojen keräämisen lähde. Kyselylomakkeet ovat sähköisessä muodossa hoito-ohjelman internetsivustolla.

Puhelut

Viikottaiset puhelu perhevalmentajan kanssa tallennetaan laadun varmentamiseksi.

Internet-sivusto

Hoito-ohjelman sivustolle rekisteröityvät tiedot tutkittavan hoito-ohjelman käytöstä (aika, käytetyt näkymät) sekä vanhempien antama palaute ohjelmasta.

Rekisteritiedot

Huoltajan ja lapsen henkilötunnukset kysytään, koska ohjelman pitkäaikaisvaikutuksia aiotaan seurata yhdistämällä osallistujien kyselytietoa viranomaisrekisterien tietoihin.

Henkilötietoja kerätään sähköisillä kyselylomakkeilla. Lisäksi tietoja huoltajan hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä kerätään kansallisista rekistereistä asianomaisen viranomaisen luvalla, noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä ja Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tässä tutkimuksessa Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää luvan rekisteritietojen toissijaiseen käyttöön ja yhdistää aineistot tietoturvallisesti.

Poskisolunäytteet

Poskisolunäytteet kerätään lapsilta ennen vanhempainohjausohjelman aloitusta ja 12kk ohjelman aloituksen jälkeen.

11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille

Ainoastaan yhteenveto väestöseulonnasta sekä toteutuneesta hoito-ohjelmasta toimitetaan yhteistyötahona toimivan kunnan terveydenhuoltoon. Muita henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Hoito-ohjelmaan osallistuminen edellyttää kyselylomakkeilla kerättävien tietojen luovuttamista tutkimuskäyttöön. Huoltajan kannanotto rekisteri- ja/tai biologisten tietojen tutkimuskäyttöön ei vaikuta oikeuteesi osallistua Voimaperheet-ohjelmaan.

Viranomaisrekistereihin tallennettujen tietojen yhdistäminen tutkimuksessa kerättyyn kyselytietoon ja aineiston analysointi toteutetaan sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen (Findata) asettamien määräysten mukaisesti tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Yhdistämistä varten tutkimukselle haetaan lupa tietolupaviranomaiselta. Tutkijat käsittelevät kysely- ja rekisteritietoa tietoturvallisessa käyttöympäristössä siten, että yksittäiseen henkilöön yhdistettävät tiedot on korvattu tunnisteella.

Alustan kehittäjä (Sofokus Oy) käsittelee henkilötietoja alustan ylläpidollisista ja kehittämissyistä (mm. vikailmoitukset). Kyseisen käsittelijän kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen henkilötietojen käsittelysopimus, johon sisältyy salassapitovelvollisuus.

12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kaikki aineiston käsittely tapahtuu Suomessa eikä henkilötietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko

Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin.

14. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia:
 ☒ Aineisto on salassa pidettävää.
 ☒ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet:
 Kirjallista materiaalia ei säilytetä Lastenpsykiatrian tutkimusyksikössä.   
 ☒ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely:
Käyttäjätunnus, salasana, Internetsivuston TLS-suojaus, Turun yliopiston sekä EU:n GDPR tietoturvallisuusperiaatteet
 ☐ Muu:

Suorien tunnistetietojen käsittely:

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.  
☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot.    

15. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto arkistoidaan

☐ilman tunnistetietoja
☒tunnistetiedoin

Tutkimusaineiston tallentaminen

KKirjallinen aineisto: Alkuperäinen Voimaperheet-kysely lähetetään takaisin neuvolaan. Neuvola vastaa lomakkeen säilytyksestä potilasasiakirjojen edellyttämällä tavalla.

Sähköinen aineisto: Tutkimusaineisto tallennetaan Turun yliopiston suojatulle verkkolevylle tunnistetiedoin, jotta rekisteritietoihin yhdistäminen mahdollistuu. Tutkimusaineistoa säilytetään vuoteen 2040 saakka. Sen jälkeen tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja. Ilman tunnistetietoja arkistoitua kyselytutkimusmateriaalia voidaan käyttää myös tulevaisuudessa tutkimustarkoituksessa.

16. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat

Tutkimukseen osallistuva saa tarvittaessa tietoja tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksistaan Turun yliopiston tietosuojavastaavalta. 

Turun yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@utu.fi

Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat

Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuksien toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko mahdottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle.

Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkeamia seuraaviin rekisteröityjen oikeuksiin:

☐ Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15)
☐ Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16)
☐ Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17)
☐ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18)
☐ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20)
☐ Vastustamisoikeus (Artikla 21)

Oikeus valituksen tekemiseen

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.