Dataskyddsmeddelande för vetenskaplig forskning

Du kommer att delta i vetenskaplig forskning som genomförs vid Åbo universitet. Detta dataskyddsmeddelande beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas i studien.

1. Registeransvarig

Åbo universitet (FI-20014) förvaltar och upprätthåller registret som sammanställs utifrån enkätuppgifterna som relaterar till DIGIPARENT-studien och där personuppgifterna som ingår i enkäterna behandlas.

2. Beskrivning av studien och behandlingen av personuppgifter

I DIGIPARENT-studien undersöks beteendeproblem i den tidiga barndomen. I studien ombeds barnets vårdnadshavare att delta i det digitalt stödda föräldrahandledningsprogrammet Voimaperheet. Programmets syfte är att ge vårdnadshavarna information och konkreta metoder för att minska problem med fyraåringars beteende. Samtidigt strävar vi efter att främja tillgången för föräldraskapsstöd till rådgivningens barnfamiljer. Med hjälp av uppföljningsstudien strävar vi dessutom efter att producera mer information om välbefinnandet på lång sikt hos barnen och familjerna som deltagit i Voimaperheet-programmet.

Ett av DIGIPARENT-studiens syften är att utreda hur väl ett föräldrahandledningsprogram som genomförs via webben och per telefon och som avses för att vårda barns beteendeproblem fungerar inom primärvården. Med hjälp av enkäter kartläggs barnets känsloliv och beteende samt förälderns sinnesstämning och uppfattningar om föräldraskap. Uppgifter samlas in med enkäter före programmet inleds, efter programmet samt 6, 12, 24 och 48 månader efter att programmet inleddes.

Studiens andra syfte är att följa hur vårdnadshavarnas och barnens välbefinnande utvecklas på längre sikt genom att slå samman uppgifterna som samlats in under studien med uppgifter i myndighetsregister. Dessa registeruppgifter är: 1) uppgifter om barnets födelse (THL: registret över födda barn), 2) vårdnadshavarens och barnets användning av hälsovårdstjänster och sjukdomsdiagnoser (THL: vårdanmälningsregistren Hilmo och AvoHilmo), 3) uppgifter om barnets förskoleundervisning och grundläggande utbildning (Utbildningsstyrelsens Varda- och Koski-datalager) och 4) uppgifter beträffande barnskydd (THL). Uppgifterna hämtas retroaktivt från 1998 framåt tills ditt barn fyller 15 år.

Studiens tredje syfte är att utreda biologiska mekanismer som har ett samband med barns beteendeproblem och terapisvar. Dessa forskas med hjälp av kindcellsprov från barnen. Proverna samlas in före föräldrahandledningsprogrammet inleds och 12 månader efter att programmet inleddes.

3. Forskningsgruppens ansvariga kontaktperson

Studien leds av Andre Sourander, professor i barnpsykiatri.
Adress: Barnpsykiatriska forskningscentret, Lemminkäinengatan 3 / Teutori våning 3, 20014 Åbo universitet
Kontaktuppgifter:
Telefon: 040 686 4497
E-post: voimaperheet@utu.fi

4. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

dpo@utu.fi

5. Personer som deltar i behandlingen av personuppgifter

Barnpsykiatriska forskningscentrets personal (forskarna, biostatistikern, Voimaperheet-familjehandledarna, projektingenjörerna).

6. Undersökningens namn och varaktighet

DIGIPARENT – Studie om ibruktagandet och individualiseringen av digitalt stödd föräldrahandledning samt genetik för att förbättra mentalvårdstjänster för barn.

Undersökningens längd: 11/2021 – 12/2026

Varaktighet för behandling av personuppgifter: I studien följer vi med hur barnets och vårdnadshavarens välbefinnande utvecklas fram till det att barnet fyller 15 år. Forskningsmaterialet förvaras fram till 2040. Om det är möjligt beträffande uppgifterna som slås samman i studien kommer personregistret att förstöras redan tidigare än så.

7. Laglig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas på basis av följande behandlingsgrund, som nämns i artikel 6(1) i dataskyddsförordningen:
☐ den registrerades samtycke;
☐ behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal;
☐ Iakttagande av den registeransvariges lagstadgade skyldigheter;
☐ behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för den registrerade;
☒ behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning:
☒ för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål;
☐ för arkivering av vetenskapligt material eller kulturarvsmaterial;
☐ registratorns eller en tredje parts berättigade intresse.

8. Personuppgifter som ingår i forskningsmaterialet och skyddsåtgärder

I studien samlar vi in personuppgifter med olika metoder som anges nedan.

Frågeformulär

I befolkningssållningsskedet samlas information in från vårdnadshavarna som på basis av Voimaperheet-enkäten styrts till Voimaperheet-föräldrahandledningsprogrammet före programmet inleds samt 6, 12, 24 och 48 månader efter att programmet inleddes med hjälp av följande enkäter:

Utvärdering av barnet

 • Styrkor och svårigheter – Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
 • Beteende – Preschool Child Behaviour Checklist (CBCL/1½-5)
 • Att beakta andra – Inventory of Callous-Unemotional Traits (ICU)
 • Vardagssituationer (dagliga och sociala situationer)
 • Retlighetsenkät (ARI-p)
 • Barnets hälsotillstånd

Utvärdering av föräldern

 • Föräldraskapsfärdigheter – Parenting Scale (PS)
 • Depressions- och ångestenkät – Depression Anxiety and Stress Scale Short Form (DASS-21)
 • Erfarenhet av programmets inverkan på föräldraskapet.

Telefonsamtalen och webbplatsen

Telefonsamtalen med familjehandledaren varje vecka spelas in för att garantera kvaliteten.

På vårdprogrammets webbplats registreras uppgifter om användningen av vårdprogrammet som undersöks (tid, vyer som använts) samt den respons som föräldrarna gett om programmet. Uppgifterna används för att studera faktorerna som påverkar vården samt för den tekniska utvecklingen av tjänsten och för att upptäcka, förhindra och utreda fel (Informationssamhällsbalken (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§).

Skyddsprinciper: Forskningsprogrammets webbplats finns på en server som upprätthålls av Åbo universitet och den omfattas av Åbo universitets informationsförvaltnings dataskyddsanvisningar. Förbindelsen mellan webbplatsen och användarens dator är skyddad med TLS. Webbplatsen används med ett personligt användarnamn och lösenord. Studiedeltagaren ansvarar för att parter utanför studien inte får tillgång till användarnamnet genom deltagarens handlingar.

Registeruppgifter

I uppföljningsstudien utnyttjas registeruppgifter på individnivå om vårdnadshavaren ger sitt särskilda samtycke till att registren slås samman samt anger barnets och vårdnadshavarens personbeteckning. Sammanslagningen, som baserar sig på separat samtycke, omfattar följande registeruppgifter om dig och ditt barn:

 • uppgifter om barnets födelse (registret över födda barn som upprätthålls av THL),
 • användningen av hälsovårdstjänster och sjukdomsdiagnoser (uppgifter från THL:s vårdanmälningsregister, Hilmo- och AvoHilmo-registren), och
 • FPA:s rehabilitering, handikappförmåner och medicinköp som ersatts från hälsoförsäkringen (FPA:s rehabiliteringsuppgifter, handikappbidrag för barn under 16 år och receptdatabas)

och följande uppgifter om ditt barn:

 • uppgifter om förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt stöd som barnet eventuellt får (Utbildningsstyrelsens Varda- och Koski-datalager), och
 • placeringar utanför hemmet (THL:s barnskyddsregister)

Kindcellsprover

Kindcellsproverna som samlas in för studien dubbelkodas och behandlas anonymt i de fortsatta analyserna. Kindcellsproverna förvaras vid den genetiska forskningsenheten i Åbo universitets centrum för biovetenskap dit endast auktoriserade personer har tillgång. Data och resultat som relaterar till proverna förvaras på informationssäkra servrar som upprätthålls av Åbo universitet och som endast denna enhet har tillgång till. Personuppgifterna för dem som gett prover kommer inte att kopplas direkt till forskningsresultaten som fåtts genom analys av de biologiska proverna. Ett sammandrag av forskningsresultaten kommer att publiceras genom öppna publikationskanaler, men för att beskydda forskningsdeltagarnas personuppgifter delas inte rådata som innehåller genomdata genom öppna kanaler, utan de förvaras i ett arkiv som lämpar sig för känsliga data, såsom ett arkiv som upprätthålls av Åbo universitet eller i EGA-arkivet (https://ega-archive.org). Om en person som överlåtit prover till studien vill dra sig ur studien kommer proverna hen lämnat in och de data som relaterar till dem att förstöras.

Principer för skydd av personuppgifter

Alla uppgifter som samlas in är sekretessbelagda. Uppgifterna som behandlas i IT-system skyddas med användarnamn, lösenord, registrering av användningen samt passerkontroll. Direkta identifieringsuppgifter raderas från forskningsmaterialet i analysskedet. Vårdnadshavaren ombeds i huvudsak att fylla i enkäterna elektroniskt på vårdprogrammets webbplats. Om hen vill kan vårdnadshavaren också fylla i dem som pappersenkäter som skickas till forskningsenkäten via post. Vid enheten sparas uppgifterna på servern liksom de övriga uppgifterna. Pappersenkäten förstörs på vederbörligt sätt.

9. Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga kategorier av personuppgifter)

I undersökningen behandlas följande personuppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter:
Uppgifter om barnets hälsa och beteende, uppgifter om barnets och vårdnadshavarens psykiska hälsa, samt biologiska prover.

Särskilda kategorier av personuppgifter behandlas på grundval av följande behandlingsgrund, baserat på artikel 9(2) i dataskyddsförordningen.
☐ den registrerades samtycke;
☐ behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för den registrerade;
☒ behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning:
☒ för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål;
☐ för arkivering av vetenskapligt material eller kulturarvsmaterial;

10. Personuppgiftskällor

Enkäter

Enkäter som riktas till vårdnadshavarna är den huvudsakliga personuppgiftskällan. Enkäterna finns på vårdprogrammets webbplats i elektroniskt format.

Samtal

Telefonsamtalen med familjehandledaren varje vecka sparas för att garantera kvaliteten.

Webbplats

På vårdprogrammets webbplats registreras uppgifter om användningen av vårdprogrammet som undersöks (tid, vyer som använts) samt den respons som föräldrarna gett om programmet.

Registeruppgifter

Vi ber om vårdnadshavarens och barnets personbeteckning eftersom vi kommer att följa upp programmets inverkan på lång sikt genom att slå samman deltagarnas enkätuppgifter med uppgifter från myndighetsregister.

Personuppgifter samlas in genom elektroniska enkäter. Därtill samlas uppgifter om faktorer som relaterar till vårdnadshavarens välbefinnande in från de nationella registren med tillstånd från ifrågavarande myndighet, med hänsyn till Finlands dataskyddslagstiftning om behandling av personuppgifter och kraven i Europeiska unionens dataskyddsförordning. I den här studien beviljar Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovården Findata tillstånd till sekundär användning av registeruppgifterna och slår samman materialen på ett datasäkert sätt.

Kindcellsprover

Kindcellsprover samlas in från barnen före föräldrahandledningsprogrammet inleds och 12 månader efter att programmet inleddes.

11. Överföring och delning av personuppgifter till tredje part

Endast sammandragen av befolkningssållningen samt det genomförda vårdprogrammet skickas till hälsovården inom kommunen som fungerar som samarbetspartner. Inga andra personuppgifter kommer att överlåtas utanför forskningsgruppen. Att delta i vårdprogrammet förutsätter att man överlåter uppgifterna som samlas in via enkäterna för forskningsändamål. Vårdnadshavarens ställningstagande beträffade forskningsbruket av register- och/eller biologiska uppgifter påverkar inte rätten att delta i Voimaperheet-programmet.

Sammanslagningen av uppgifterna som sparats i myndighetsregistren med enkätuppgifterna som samlats in under studien och analysen av materialet genomförs enligt bestämmelserna som fastställts av Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata (Findata) i en informationssäker driftmiljö. För att slå samman uppgifterna kommer vi att ansöka om tillstånd för studien från Findata. Forskarna kommer att behandla enkät- och registeruppgifterna i den informationssäkra driftmiljön så att uppgifter som relaterar till en viss individ ersätts med en kod.

12. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

Allt material behandlas i Finland, och personuppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

13. Automatiskt beslutsfattande

Automatiskt beslutsfattande utförs inte på de personuppgifter som behandlas.

14. Principer för skydd av personuppgifter

Följande skyddsåtgärder gäller för personuppgifter:
☒ Materialet är konfidentiellt.
☒ Skyddsåtgärder för skriftligt material.
Om vårdnadshavaren så vill kan hen fylla i enkäterna på pappersblanketter och skicka dem till barnpsykiatriska forskningsenheten, där svaren sparas i elektroniskt format i universitetets datasystem. Därefter förstörs pappersblanketten på vederbörligt sätt.
☒ Behandling av personuppgifter i IT-system:
Användarnamn, lösenord, webbplatsen är skyddad med TLS, Åbo universitets och EU:s GDPR-informationssäkerhetsprinciper.
☐ Annat:

Behandling av direkta identifieringsuppgifter:

☒ Direkta identifieringsuppgifter tas bort i analysfasen.
☐ Materialet som analyseras innehåller direkta identifieringsuppgifter.

15. Behandling av personuppgifter efter avslutad undersökning

Forskningsmaterialet arkiveras:

☐ utan identifieringsuppgifter
☒ med identifieringsuppgifter

Förvaring av forskningsmaterialet

Skriftligt material: Den ursprungliga Voimaperheet-enkäten skickas tillbaka till rådgivningen. Rådgivningen ansvarar för att förvara blanketterna på det sätt som förutsätts för patientdokument.

Elektroniskt material: Forskningsmaterialet sparas på Åbo universitets skyddade server med identifieringsuppgifter för att det ska vara möjligt att slå samman det med registeruppgifterna. Forskningsmaterialet förvaras fram till 2040. Därefter arkiveras forskningsmaterialet utan identifieringsuppgifter. Enkätmaterialet som arkiverats utan identifieringsuppgifter kan användas för forskningsändamål också i framtiden.

16. Dina rättigheter som registrerad och avvikelser från dessa

Den som deltar i studien kan få information om sina rättigheter från Åbo universitets dataskyddsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen.

E-postadress till Åbo universitets dataskyddsansvarig: dpo@utu.fi

Undantag från den registrerades rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen och den nationella dataskyddslagen kan vissa undantag göras från den registrerades rättigheter om behandlingen av personuppgifter används för vetenskaplig forskning och om utövandet av rättigheterna antingen skulle göra behandlingens ändamål (i detta fall vetenskaplig forskning) omöjligt eller skulle orsaka betydande nackdelar för behandlingen.

Behovet av att göra avvikelser från de registrerades rättigheter avgörs alltid från fall till fall. I studien som omfattas av denna dataskyddsbeskrivning är det sannolikt att man behöver göra undantag beträffande följande av den registrerades rättigheter:

☐ Rätt att få tillgång till uppgifter (Artikel 15)
☐ Rätt till rättelse av uppgifter (Artikel 16)
☐ Rätt att radera uppgifter (Artikel 17)
☐ Rätt att begränsa behandlingen (Artikel 18)
☐ Rätt att överföra information från systemet (Artikel 20)
☐ Rätt att göra invändningar (Artikel 21)

Rätt att överklaga

Du har rätt att överklaga hos dataombudsmannen om du upplever att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter:
Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Växel: 029 566 6700
E-post (registratorskontor): tietosuoja(at)om.fi

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.